Friendlyway.si

Delovno okolje

Zakaj je ustrezno delovno okolje tako pomembno? Ustvarjalnost je neke vrste talent. V kolikor ni možnosti, da bi se talent negoval in razvijal, ostane neizražen, ugaša. Zato mora biti okolje takšno, da ga vzpodbuja. Govorim o klimi v podjetju (odnosi med zaposlenimi in njihovo počutje), o kulturi podjetja (sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj, ki vladajo v podjetju), kulturi okolja in učečem se podjetju. Inovativnost in ustvarjalnost je potrebno gojiti, voditi, usmerjati. Zato je pomembno timsko delo in ustrezen vodja.

Če je možno ustvariti takšne pogoje, da je tim popolnoma svoboden, samostojen, da ima »lastnišvo nad rezultatom«, torej je motiviran za doseganje rezultatov, potem je v njem običajno moč najti takšno psihosocilano dinamiko, ki zadovoljuje posameznikove želje po realizaciji svojih zmožnosti, idej in ne nazadnje tudi ciljev, ga vzpodbuja in hrani njegovo samomotivacijo. Posamezniki, ki delujejo v takšnem timu, spoštujejo kolegialnost, prevzemajo odgovornost za slabe ali napačne odločitve, delijo tako neuspehe kot uspehe in nesoglasja rešujejo sproti, odkrito in uspešno. Ob pravilni ekipi ideja ne bo ostala zgolj ideja, ampak se bo odrazila v rezultatu, izdelku, inovaciji. Cilj vsakega podjetja bi moral biti ustvariti takšne time, ki si bodo kot v spirali vedno znova in znova postavljali nove izzive, iskali nove rešitve in pri tem pozitivni pristop ter izziv širili po podjetju tako, da bi prihajalo do sinergije znanj.

Zanimivo je, da uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja pripomore k izboljšanju klime v podjetju ter boljšim odnosom med zaposlenimi ter lojalnosti zaposlenih do podjetja. In ker je zadovoljevanje občutka varnosti, zadovoljevanje temeljne človekove potrebe, dobra klima, kjer se posameznik čuti varen, spodbuja ustvarjalnost. Zanimiv, kratek in jasen pregled je razviden iz preglednice, objavljene v magistrskem delu na temo uporabe tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih (Jambrovič, 2005: 21 in 22):

Glavna značilnosti podjetja, ki vzpodbuja ustvarjalnost je, da se zaveda, da je ustvarjalen, inovativen in vrhunsko usposobljen sodelavec je pravo bogastvo podjetja. Tisti, kar daje podjetju višjo tržno vrednost in konkurenčno prednost ni več klasično premoženje temveč nevidni kapital v obliki izjemne razvojne moči. Brez tega ni prihodnosti. Zato samo podjetja, ki spodbujajo ustvarjalnost, uporabljajo ustrezne tehnike, kreirajo vzpodbudno delovno okolje ter cenijo svoj največji kapital – zaposlene, tečejo maraton. Vse ostalo je zgolj tek na kratke proge.